Beleidsplan PG Bergentheim

 HOOFDLIJNEN VAN BELEID
 
PROTESTANTSE GEMEENTE
 
BERGENTHEIM
 
 
november 2017
 
Profiel van de Protestantse Gemeente Bergentheim
 
De Protestantse Gemeente Bergentheim maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland en is ontstaan uit de vereniging van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in januari 2018.  Kenmerkend voor de gemeente is de onderlinge saamhorigheid en betrokkenheid. De betrokkenheid wordt zichtbaar in het samen vieren, samen over je geloof praten en in het omzien naar elkaar. Daarbij gaat het niet zozeer om grote woorden als wel om praktisch geleefd geloof.  In het dagelijks leven ervaren mensen God als kracht en als het goede tussen en in mensen. Meer nog dan praters zijn de dorpsbewoners doeners. Veel gemeenteleden zijn actief in verschillende commissies en bij diverse activiteiten. Naast veel actieve gemeenteleden is er ook een groep die minder betrokkenheid toont.
Wat betreft een kerkelijk profiel is de gemeente niet zo makkelijk in een hokje te duwen. Er is, zoals in veel dorpsgemeenschappen, een grote gehechtheid aan de traditie. Die traditie wordt niet zozeer gekenmerkt door een “zware” geloofsbeleving, maar meer door een gegroeid “zo zijn onze manieren”. Naast de gehechtheid aan de traditie is er een verlangen naar vernieuwing, met name met het oog op jongere generaties.  Daarbij gaat het niet om grote verschuivingen, maar wel om een eigentijds kunnen verstaan van de oude verhalen. Er is een behoorlijke hoeveelheid jeugd en jonge gezinnen die op dit moment onvoldoende bereikt wordt. Bij de vieringen wordt gezocht naar een aanbod dat verschillende doelgroepen recht doet.  Het bij de tijd brengen van het activiteitenaanbod en de vorm van de diensten is de grote uitdaging voor de komende jaren. Dat vraagt om zorgvuldig balanceren, om beide polen - traditie én vernieuwing - recht te doen. De veelkleurigheid van de gemeenteleden is daarbij uitgangspunt. Verscheidenheid is een verrijking.  De gemeente wil ruimte bieden voor ieders beleving, wat in een veelzijdig aanbod gestalte mag krijgen. Het gemeenschappelijk fundament is de bron van het geloof, de oriëntatie op de drie-ene God, de Bijbel als leidraad voor leven en geloven, de traditie waarin de gemeenten staan. Zo is er eenheid in verscheidenheid. De gemeente wil dienstbaar zijn aan de samenleving en openstaan voor kerkelijke dienstverlening.
 
Geschiedenis Samen op Weg
 
Al vanaf de zestiger jaren in de vorige eeuw zijn er initiatieven geweest om als hervormde gemeente en gereformeerde kerk gezamenlijke activiteiten te houden. Ontwikkelingen lopen in beide kerken ongeveer gelijk op. Rond 1980 komt in beide kerken de vrouw in het ambt, er vindt voorzichtige vernieuwing van de eredienst plaats. De Westerkerk is als kleinste van de twee aangewezen op het beroepen van kandidaten, die om de vier jaar wisselen, waarbij men een tussenjaar inbouwt om weer wat financiële reserve op te bouwen. Dat maakt de gemeente van de Westerkerk zelfredzaam, en open voor nieuwe geluiden, ook op het gebied van de liturgie. De Oosterkerk is meer een volkskerk, waarbij de predikant een centrale plaats heeft, en waarbij de vernieuwingen wat meer tijd nodig hebben.
 
In 1996 leidde de samenwerking tot een officiële consensusovereenkomst, waarin beide kerken uitspreken de samenwerking te willen uitbreiden. In 2000 leidt dat tot een rapport, waarin de overeenkomsten en verschillen zijn geïnventariseerd, met een aantal voorstellen hoe de gemeenten uiteindelijk in elkaar geschoven kunnen worden.
Toch is dat niet zo eenvoudig. Met name de cultuurverschillen leiden steeds weer tot strubbelingen, en in 2012 leidt dat zelfs tot een onderbreking van het gezamenlijke gesprek. Onder leiding van een gemeenteadviseur wordt het proces weer vlot getrokken, en wordt er in vijf jaar gestaag verder gewerkt aan de vereniging van beide gemeenten. Met de komst van het predikantenechtpaar Rohaan, in 2016 door de toenmalige Wester- en Oosterkerk in combinatie beroepen, heeft het samen-op-wegproces een flinke impuls gekregen, met name door het samen gaan vieren in de wekelijkse zondagmorgendienst. Uiteindelijk zijn beide gemeenten op 7 januari 2018 verenigd in één Protestantse Gemeente Bergentheim.
 
Geschiedenis van de Westerkerk
 
Nadat in oktober 1834 de Afscheiding is begonnen is er spoedig sprake van dat in deze omgeving "afgescheidenen" zich gingen organiseren binnen het kerkverband (Heemse, april/mei 1836).
Vanuit Bergentheim ging men in Heemse naar de kerk.
In Bergentheim werd op 17 augustus 1879 een zelfstandige gemeente gesticht.
In 1945 voltrok zich een scheuring binnen de Gereformeerde kerken in Nederland; ook de gemeente van Bergentheim bleef hiervoor niet gespaard.

 
Voor- en tegenstanders van de toentertijd genomen synode-besluiten werden het niet met elkaar eens – voornamelijk m.b.t. opvattingen rond de doop - waarop men besloot om uit elkaar te gaan. Een kleine groep, die zich achter de synode-besluiten stelde, besloot met Gods hulp de zelfstandigheid van de Gereformeerde kerk in Bergentheim te waarborgen.
Na vier jaar in een daarvoor verbouwde schuur als kerkzaal bijeen gekomen te zijn, werd op 10 mei 1951 de nieuwgebouwde kerk aan de Dr. H.J. Postlaan officieel in gebruik genomen.

In 1959 werd bij het kerkgebouw een pastorie gebouwd en in 1966 werden de gebouwen uitgebreid met verenigingsgebouw ’t Kruispunt. Het gebouw onderging in 1989 een renovatie. In 2001 werd in het kader van het 50-jarig bestaan het interieur van de kerk vernieuwd en het liturgisch centrum vergroot. In 2007 werd ’t Kruispunt opnieuw gerenoveerd. Sinds september 2010 draagt het kerkgebouw de naam “Westerkerk”.
 
Geschiedenis van de Oosterkerk
 
De Hervormde Gemeente in Bergentheim is in 1919 ontstaan uit de Hervormde Gemeente van Hardenberg. In die tijd is het huidige gebouw “De Bo” (wat schaapskooi betekent) gebouwd.
Vlak voor de tweede wereldoorlog is er een nieuwe kerk gebouwd en is de oude kerk omgebouwd tot verenigingsgebouw. In 2001 is er een verbinding tussen De Bo en de kerk gekomen. Daar zijn diverse vergaderzalen, een consistorie en een onmoetingsruimte gerealiseerd.
 
Leeftijdsopbouw / prognose van de gemeente
 
Qua leeftijdsopbouw is het aantal leden van de PG Bergentheim redelijk gelijk verdeeld. De categorie ouder dan 50 jaar is de grootste (36%) en wijkt slechts enkele procenten af van de categorie 25 – 50 jaar (31%) en jonger dan 25 jaar (33%).
In deze zin kent de PG Bergentheim een hele gespreide leeftijdsopbouw waarbij er (momenteel) voldoende ‘aanwas’ is vanuit de jongste leeftijdscategorie, die toch 1/3 van het geheel uitmaakt.
 
Verwachtingen voor de periode 2018 – 2023
 
De eerste periode als verenigde gemeente zal zeker nog worden gekenmerkt door het verder in elkaar schuiven van activiteiten, het naar elkaar toegroeien van verschillende culturen en het samenwerken in een nieuwe organisatie. Dat zal zowel van het kader als de gemeente vragen om een open houding, waarbij de verschillen niet tot strijdpunt worden gemaakt, maar waar men de bereidheid toont elkaar te willen verstaan en tegemoet te komen. In de afgelopen jaren bleek regelmatig dat het beter was te zoeken naar een nieuwe, gezamenlijke invulling van activiteiten dan te strijden voor behoud van de eigen manier van werken. Het gezamenlijke jeugdwerk liep hierbij voorop.
Voorafgaand aan de vereniging is er een nieuwe kerkenraadsstructuur bedacht, is de pastorale structuur opnieuw ingevuld, hebben de colleges hun taken in elkaar geschoven, is er een nieuwe commissie vieren ontstaan. De komende jaren zullen de ‘tekentafelplannen’ naar de prakrijk moeten worden gevoegd. dat betekent dat er regelmatig even gekeken moet worden: loopt het zoals we hadden bedacht, of moet het misschien toch anders?
 
De kerk maakt in deze tijd ingrijpende veranderingen door. Dat geldt landelijk, maar ook plaatselijk wordt dat steeds meer zichtbaar. De kerk krimpt. De kerk is haar vanzelfsprekende plaats in de sameneving verloren, en jongere generaties binden zich op een andere manier dan vroeger. Zij hebben minder met het instituut en zijn minder bereid langdurige verantwoordelijkheid op zich te nemen. Toch zijn ze wel bezig met geloofs- en levensvragen, en speelt de kerk ook een rol in hun leven, maar meer als een ‘huis voor af en toe’. De kerk is een van de spelers op de levensbeschouwelijke markt. Dat vraagt om het bijstellen van verwachtingen door de oudere generaties (het wordt niet meer zoals het was), om een andere organisatie (meer projectmatig, met inzet waarbij mensen worden aangesproken op hun talenten en behoefte aan ontwikkeling). Dat vraagt om het ontwikkelen van nieuwe vormen van kerk-zijn. Tegelijk vergrijst de kerk. Het oudere deel van de gemeente wordt naar verhouding steeds groter en steeds ouder en doet een behoorlijk beroep op het klassieke pastoraat. De vraag naar verbinding van mensen leeft ook in de dorpssamenleving, en er ontstaan veel burgerlijke initiatieven die te maken mebben met naoberhulp, met omzien naar elkaar. Dat biedt mogelijkheden voor samenwerking.
Wat betreft de gebouwen is er sprake van overcapaciteit, en wat betreft de financiën is er sprake van een gestage terugloop in inkomsten. Ook in Bergentheim zal er de komende beleidsperiode  een van de kerkelijke gebouwen moeten worden afgestoten.
De afgelopen jaren is er ook toenadering tot de Vrijgemaakte Kerk op het dorp, en dat biedt dan weer kansen om te onderzoeken in hoeverre je samen ‘kerk op het dorp’ kunt zijn.
 
Beleidsvoornemens 2018 – 2023
 
De rode draad in al de beleidsvoornemens voor de komende periode is de behoefte aan verbinding: verbinding als christenen afkomstig uit verschillende gemeenten, verbinding met de vrijgemaakte kerk op het dorp, verbinding tussen mensen van verschillende generaties, verbinding met meer en minder betrokken gemeenteleden, verbinding met het dorp, met mensen van binnen en buiten de kerk.
 
 1. Op een goede manier inzetten van menselijk kapitaal.
Er zijn veel mensen die iets doen en iets willen doen in en voor de gemeente. En er zijn ook talenten waar we nog geen zicht op hebben. Soms zijn er bestaande taken waarvoor we niemand vinden. Soms zijn er talenten die niet worden ingezet. We willen meer zicht krijgen op wat mensen kunnen en willen, om zo meer mogelijkheden te geven voor betrokkenheid.
 1. Kerk naar buiten zijn, zichtbaar in het dorp.
Dat kan door aan te sluiten bij dorpsinitiatieven als Veur mekaar, waar bijvoorbeeld gespreksgroepen uit kunnen voortvloeien. Of door ons letterlijk te laten zien met een kerkdienst buiten de kerk, bijvoorbeeld op een boerderij of op het Bastingplein. Of door een plaatselijke  kerkendag te houden op het Bastingplein! Ook de samenwerking met de GKV kan hierin een rol spelen.
 1. Werken aan geloofsopbouw en toerusting van kader voor de taken die ze doen.
Mensen die een taak op zich nemen in de gemeente worden vaak in het diepe gegooid. We zouden ze beter kunnen ondersteunen, soms met een cursus, of met een maatje dat een poosje meeloopt, door van elkaar te leren, door eens te kijken hoe anderen iets aanpakken. Ook willen we meer aansluiten bij actuele vraagstukken, en bij levensvragen die mensen bezighouden. Dat zou bv. in het dorpshuis kunnen, zodat de activiteiten open staan voor iedereen.
 1. Een kerkgebouw van ons samen te maken
Als de keus is gemaakt voor een gebouw, en het andere gebouw is verkocht, van het overblijvende gebouw een huis voor iedereen maken. Een gebouw met een nieuwe naam, waarin we ons allemaal thuis voelen, waar we iets van onszelf herkennen. Misschien met een nieuw liturgisch centrum, of een flexibele inrichting, een gedenkhoekje voor dopelingen en overledenen...iets waar we samen nog maar eens over moeten dromen!
 1. Aandacht te hebben voor de verschillende behoeften van alle generaties, met twee belangrijke accenten:
  • het pastoraat aan (kwetsbare) ouderen;
  • gemeenteopbouw via de middengeneratie en de jeugd
 2. Nieuwe vormen van vieren
Hier zijn we al mee begonnen, maar het is goed hier ook in de toekomst mee door te gaan. Daarbij moet er ruimte zijn om dingen uit te proberen, het hoeft niet allemaal in één keer goed te gaan.
 
Organisatie pastoraat
 
Visie
Pastoraat betekent voor ons: wij willen met elkaar meeleven, in de contacten van alledag, in het gewone dagelijkse leven. Vanuit de geloofsgemeenschap zien we om naar elkaar. We geven aandacht en liefde, bieden een luisterend oor. In het bijzonder willen we er voor elkaar zijn in tijden van kwetsbaarheid. We lopen een stukje mee, we steunen en helpen dragen. Door met elkaar mee te leven raken we met elkaar verweven. Daarin wordt de saamhorigheid en de verbondenheid van de gemeente zichtbaar. In het pastoraat ervaren we dat we om elkaar geven. Dat sterkt ons allemaal.
 
Wijkteams
Het pastoraat wordt verzorgd door 8 wijkteams, met ieder ongeveer 80 adressen per wijk.
De taken van het wijkteam zijn het afleggen van individuele huisbezoeken naar behoefte en de (jaarlijkse) organisatie van het groothuisbezoek.
Samenstelling:
1 ouderling (aanspreekpunt, coördinatie, crisispastoraat),
1 diaken (op afroep, evt. groothuisbezoek),
4-6 bezoekmedewerkers (post, signalering, huisbezoek naar behoefte en mogelijkheid)
 
Vergaderingen
 • Pastoraal team (predikanten en ouderlingen): 4 x per jaar
 • Wijkteams: 2 x per jaar (1 x groothuisbezoek voorbereiden, 1 x lopende zaken uitwisselen)
 • Pastoraal team + wijkteams: 1-2 x per jaar (mogelijkheid van toerusting)
 
Rol van de predikanten in het pastoraat
 • crisispastoraat + pastoraat op verzoek
 • lid pastoraal team
 • ondersteunen en toerusten wijkteams
 • stimuleren/opzetten nieuwe vormen van ontmoeting/groepspastoraat
 
Taakomschrijving bezoekmedewerkers/contactpersonen
 • Bezoekjes afleggen: bij ziekte, geboorte, jubilea (25/50 jr getrouwd), jarigen vanaf 75 jaar, nieuw-ingekomenen, en ‘waar nodig’
 • Laagdrempelige bezoekjes van gemeentelid tot gemeentelid: hoe gaat het met je? Het mag over de kerk/het geloof gaan, maar het hoeft niet
 • Open ogen en oren bij huisbezoek: wat speelt er?
 • Bezoek evt. afsluiten met een gedicht, maar (liever) niet bijbel lezen en/of bidden. Hierin is een flexibele invulling belangrijk: er moet niets. Maar het mág wel, zeker als erom gevraagd wordt.
 • Uitnodigingen en briefjes rondbrengen en/of ophalen
 • Als team meewerken aan het groothuisbezoek
 • In overleg met de ouderling: wie vangt wat op? De bezoekmedewerker/contactpersoon is de schakel tussen gemeentelid en ambtsdrager. Signaleren en doorgeven, beide kanten op.
 
Taakomschrijving ouderlingen
 • Ouderling van dienst, consistoriegebed
 • Bezoek op verzoek
 • Crisispastoraat i.o.m. predikant
 • Rouw- en trouwdiensten
 • Doopgesprekken samen met de predikant
 • Coördineren wijkteam:
  • Samenroepen vergaderingen
  • Contactpersoon voor bezoekers en predikant (wie voor gemeenteleden: bezoeker of ouderling?)
  • Begeleiden bezoekmedewerkers
 • Organiseren groothuisbezoek, samen met wijkteam (organisatie) en predikant (inhoudelijk)
 
Communicatie
Er moet nog worden nagedacht over goede communicatielijntjes.
 
Proefperiode
De komende jaren gebruiken als een proefperiode om te wennen aan deze opzet:
 • ouderlingen hebben in deze opzet geen eigen adressen meer, maar een meer coördinerende, aansturende functie. Zij moeten leren aansturen.
 • Bezoekmedewerkers/contactpersonen moeten leren signalen goed door te geven aan ouderlingen en predikanten
 • De gemeente moet wennen aan het feit dat “aandacht van de kerk” normaal gesproken niet van een ambtsdrager komt, maar van een bezoekmedewerker/contactpersoon.
 
Voornemens voor de komende jaren
 1. We willen speciale aandacht besteden de samenhang van de gemeente als we door de fusie een grotere gemeente worden
 2. We willen met het pastoraat de hele gemeente bereiken, ook de jongere generaties
 3. We willen ons met name richten op ontmoetingsmogelijkheden voor de generatie tussen 20 - 40 jaar, als sleutel voor gemeenteopbouw. We willen als kerkelijke gemeenschap betrokken zijn op hun levens- en geloofsvragen. Via de jonge gezinnen willen we ook een impuls geven aan het kinder- en jongerenwerk. Met een bezoekproject willen we peilen wat er leeft in de middengeneratie. Welke geloofs- en levensvragen zijn actueel? Welke behoeften zijn er? Wat verwacht deze generatie van de kerk?Pas daarna kan er nagedacht worden over nieuwe activiteiten.
 4. We willen aansluiten bij wat er in Bergentheim al is aan naoberschap én zo mogelijk de samenwerking zoeken met de Vrijgemaakte Kerk
 5. Bij het stimuleren en coachen in het zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting, groepspastoraat en onderling pastoraat spelen de predikanten een belangrijke rol. Advies van een gemeenteadviseur kan hierbij een welkome aanvulling betekenen.
Concrete ideeën voor nieuwe activiteiten
 • We zouden graag een opvolging willen hebben van de doopgesprekken. Jonge ouders hebben de wens te kennen gegeven met elkaar in gesprek te komen over geloofsopvoeding. Ze komen er niet toe dit zelf te regelen. Kunnen we dit combineren/stimuleren/faciliteren?
 • Een rouwgroep opzetten als nieuwe vorm van groepspastoraat
 • Met de diaconie of anderen samenwerken bij het opzetten van nieuwe activiteiten voor eenzame mensen met een klein netwerk, en het bekende aanbod op dit gebied in kaart brengen
 • Stimuleren van onderling pastoraat, bv. bij mensen die alleen zijn komen te staan (een maatje om mee naar de kerk te gaan bv).
 • Nadenken over een speciale bezoekersgroep voor ouderen en evt. nieuw ingekomenen.
College van kerkrentmeesters
 
Beheer
Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters en
2 kerkrentmeesters. Het college vergadert 4 x per jaar.

 
De belangrijkste taak van het college van kerkrentmeesters is verwoord in ordinantie 11: de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, ofwel het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken in de gemeente.                                                                                                                                                               
Dit in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad en binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.

 
De gemeente is eigenaar van twee kerkgebouwen: kerkelijk centrum Westerkerk en kerkelijk centrum Oosterkerk. In beide kerken zijn betaalde koster-beheerders aan het werk. Ook beschikt de gemeente over twee pastorieën en een kosterswoning.
Tevens is het college van kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de aanstellingsbrieven van de organisten.
 
Overweging:
 • opnemen van de leden + taakverdeling van het college per 2018
 • opnemen ledenadministrateur
 • opnemen bijhouden registers en archieven
 
Voornemens
Naast de kerkordelijk gebruikelijke taken heeft het college voor de komende periode als bijzondere taak: het verder uitwerken van het gebouwenadvies dat opgesteld is door KKG (kantoor der kerkelijke goederen) in samenspraak met de commissie gebouwen (april 2017).
 
Beleidsplan diaconie PG Bergentheim
 
College van diakenen
De beleidsvoornemen van de diaconie is er op gericht om gelden ter beschikking te stellen aan diaconale initiatieven vanuit de gemeente, plaatselijk, regionaal, landelijk en wereldwijd. Hulp wordt geboden aan acute noodsituaties zoals genoemd in het beleidsplan.
Diaconaat gebeurt bij uitstek op het vlak van kerk en samenleving. Helpen waar hulp gewenst is, daar zijn waar in onze samenleving mensen tussen wal en schip dreigen te vallen, zorg verlenen daar waar dit nodig is.
Wereldwijd proberen zorg te dragen voor diegene die leven in oorlogsgebieden, mensen die te maken hebben met honger, dorst, armoede, vervolging doordat onze medemensen niet altijd in vrijheid hun geloof kunnen belijden, etc.
 
Diakenen zijn doeners. We willen als diaconie mensen helpen waar nodig. Toch is er een beleid nodig om het een en ander uit te voeren. Het vastleggen van deze gedachten geeft enige structuur aan onze werkzaamheden.
Elk jaar met Pasen worden er kaarten verstuurd met een paasgroet aan gevangenen in binnen-en buitenland. Ook is er de mogelijkheid om kaarten te versturen via Amnesty International, voor diegenen die om politieke redenen vastzitten.
 
Zoals genoemd ondersteunen we vele projecten, hier is een giftenlijst van opgesteld.
De diaconie is alert op stille armoede. Ook in onze gemeente komt het voor. Indien nodig en na overleg wordt er bijstand verleend, evt. financieel. Ook kun je de mensen verwijzen naar bv. de gemeente (WMO), andere hulpinstanties en naar de sleutelfiguren in ons dorp.
Als diaconie kunnen we ook ondersteuning verlenen aan diegene die van overheidswege in de problemen zijn gekomen. Bv. mensen die leven van een uitkering etc. Deze mensen kun je dan steunen door een landelijke actie of door een collecte te houden tijden een kerkdienst. Er wordt ook een kerstpakketactie en een boodschappenpakket actie gehouden om diegene te ondersteunen die het nodig hebben in de eigen gemeente. Pakketten die over zijn worden naar de voedselbank Hardenberg gebracht.
 
Bij de viering van het Heilig Avondmaal heeft de diaconie een vervullende taak. Dit houdt in dat de diaconie de tafel bereidt en tijdens de Avondmaalsdienst het brood en de wijn verzorgt. Er wordt tijdens de dienst gebruik gemaakt van de persoons-bekers  i.v.m. de hygiëne.  Er is een ‘lopend Avondmaal’.  De Avondmaalscollecte wordt door de diaconie bepaald.
 
In de maand september is er de jaarlijkse rondgang door onze gemeente voor een vrijwillige bijdrage voor de diaconie. De rondgang gebeurt door het wijkteam. Deze “gelden” worden verantwoord ingezet door de diaconie. Dit kunnen zowel binnen-als buitenlandse projecten zijn. Het eigen kerkenwerk wordt zo nodig ook door de diaconie ondersteund. Denk hierbij bv. aan evangelisatie etc.
 
Als diaconie zijn we nauw betrokken bij de zending en het werelddiaconaat. Dit is samengevoegd onder de noemer ZWD. Door af en toe overleg te hebben met elkaar, weet iedereen wat er zich in zijn/haar wijk afspeelt.
Denk hierbij aan jubilea, ziekte, geboorte, overlijden, problemen. Maar ook om te praten over het kerk-zijn en hoe er over de kerk wordt gedacht. Een diaken is ook aanwezig bij trouwerijen en begrafenissen.
 
De kerken in Bergentheim hebben een gezamenlijke vrijwilligers hulpdienst. De diaconieën participeren hierin, zodat we gezamenlijk  met de vrijwilligers die hierin werkzaam zijn, hulp kunnen bieden aan diegenen die dat nodig zijn.  (huishoudelijke hulp, licht tuinonderhoud etc. )
 
De wekelijkse bezorging van de bloemen (2 boeketten per zondag) wordt  georganiseerd door de diaconie.  De kosten komen uit de algemene middelen (CvK).
De scriba in overleg met de predikant of voorzitter van de kerkenraad bepaalt waar de bloemen naar toe gaan. De bloemen worden door vrijwilligers rondgebracht.

 
De kerktelefoon valt ook onder de diaconie. Gemeenteleden die om wat voor reden ook niet naar de kerk kunnen komen, kunnen zo wekelijks de zondagsdienst en andere diensten thuis volgen en meebeleven. Men kan de diensten in zowel de Ooster-als ook de Westerkerk  beluisteren op verschillende frequenties.  Het onderhoud en de serviceverlening van de kerktelefoon wordt verricht door iemand van de diaconie.
De kerktelefoonluisteraars ontvangen voor iedere zondagsdienst een liturgie; deze wordt bezorgd door de makers van de kerkgroet of door één van de diakenen.
De kerkdiensten zijn tevens te beluisteren via www.kerkomroep.nl.
De trouw- en rouwdiensten worden d.m.v. een camera opgenomen op een DVD. Deze wordt door de diaken van de desbetreffende wijk naar de familie gebracht.
 
Rommelmarkt:
Ieder jaar in september wordt er een rommelmarkt georganiseerd door de diaconie en door de ZWD groep.
De diaconie is hier nauw bij betrokken. Zij wonen enkele vergaderingen bij en helpen bij het ophalen van de rommel en het verkopen van de artikelen. Tevens bezorgen zij de uitnodigingen in de wijk. De opbrengst is voor 2 goede doelen.
 
Wij zijn als diaconie betrokken bij Stichting Present. Deze stichting helpt mensen die om wat voor reden dan ook hun eigen sociale leven niet goed in kunnen vullen.
Als diaconie gaan wij dan klussen doen o.l.v. Present.
 
De diakenen vervullen hun ambt voor een periode van vier jaar. Indien men wil mag weer voor twee jaar het ambt worden verlengd. Bij de verkiezingen komen de diakenen zelf met namen van gemeenteleden en deze worden dan ook door de diakenen bezocht om het een en ander uit te leggen over de functie van de diakenen. Dit gebeurt in overleg met de kerkenraad. Er wordt jaarlijks een begroting gemaakt, zodat het voor een ieder inzichtelijk is hoe de diaconie de financiële zaken geregeld heeft. Deze begroting wordt in de kerkenraad besproken. De jaarrekening wordt verzorgd door het boekhoud kantoor en wordt ook doorgenomen en besproken in de kerkenraad.
Het beleidsplan is een middel om richting te geven aan onze werkzaamheden als college van diakenen.  Zo kunnen we met elkaar onze werken richten op dat ene doel dat we nastreven: samen kerk en gemeente zijn met het oog op elkaar en tot eer van onze God.

Werkgroep Vieren
 
Het meest centrale moment waarop de gemeente samenkomt is de zondag, de dag van de opstanding van onze Heer, de eerste dag van de nieuwe week.
De zondag is het moment van vieren en ontmoeten.
Mensen komen in Gods huis bijeen om de Levende èn om elkaar te ontmoeten.

In de vieringen hopen wij dat mensen nieuwe inspiratie vinden voor hun bestaan. Vieren is een 'totaalgebeuren' gericht op heel de mens: hoofd, hart en handen.
We proberen in elke viering iets te horen, te zien, te doen en te ervaren zodat een viering ons raakt in de diepere lagen van ons bestaan.
Het is belangrijk dat de elementen van de dienst blijven staan in de eeuwenoude tradities, maar dat zij ook een actuele vorm krijgen voor de mensen van nu, klein en groot.
De eredienst is nooit tijdloos, ontwikkelingen in kerk en maatschappij klinken door, zodat de gemeente zich herkent in de tijd en betrokken blijft.
 
Taken Werkgroep Vieren
 • De Werkgroep Vieren heeft zowel een adviserende- als ook een uitvoerende taak.
 • De Werkgroep Vieren geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad.
 • Jaarlijks voorbereiden van enkele bijzondere diensten i.o.m. de voorganger.
 • De werkgroep stimuleert de betrokkenheid van gemeenteleden bij de voorbereiding en uitvoering van de diensten.
 • Diensten op hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Kerst invullen i.o.m. predikant.
 
Voor de komende jaren staan de volgende punten op de agenda van het werkveld vieren.
De werkgroep wil meedenken over de volgende punten:
 
 • Het initiëren en stimuleren van nieuwe vormen van vieren, met gelegenheid tot participatie van gemeenteleden, vooral gericht op jongere generaties.
 • Wanneer de gebouwenkeuze is gemaakt, denkt de werkgroep mee over de inrichting van het gebouw, o.a. inrichting/vormgeving van het liturgisch centrum, een gedachtenisplek en een plek/kunstwerk voor kinderen die gedoopt worden.
 
 Jeugdwerk
 
Catechese
Uitvoerende partij catecheten (kerkleden) en predikant
Coördinatie: een jeugdouderling
Aanbieden van catechese voor jongeren 12+
Doel:
 • geloofsonderwijs brengen aan de jongeren
 • de mogelijkheid geven tot het doen van de ‘openbare belijdenis van het geloof’.
 
Kindernevendienst en jeugdkerk
Uitvoerende partij kindernevendienst- en jeugdkerk commissie
Coördinatie: een jeugdouderling
Doel:
 • kinderen het evangelie te vertellen op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun niveau.
 
Jeugdclub
Uitvoerende partij kindernevendienst- en jeugdkerk commissie
Coördinatie: een jeugdouderling
Doel:
 • Activiteiten organiseren voor kinderen van groep 5 t/m groep 8.
 • Kinderen kennis laten maken met de kerk
 
Jongerendiensten
Uitvoerende partij jeugddienst commissie
Coördinatie: de jeugdouderlingen
        Doel:
 • 4 Diensten organiseren die voor jongeren interessant zijn
 
Nacht zonder dak organiseren (i.s.m. geref. kerk vrijg.)
Coördinatie: een jeugdouderling
 
Doel:
 • Diaconaal bezig zijn.
 • Jeugd bewust maken van de luxe waarin we leven en de armoede elders. Hiermee geld inzamelen.
Wie:
 • jeugd 12 -16 jr
 • m.m.v. van leiding, ouders (midden generatie en (al sponsors)) en jeugdkerk
Wat heb je nodig:
 • passende locatie
 • materiaal (dozen)
 • sponsoren
 
 
 
Kind op schoot diensten
Coördinatie: een jeugdouderling
Planning:
 • 2 diensten per jaar organiseren (september en februari)
Doel:
 • Jonge ouders en hun kinderen betrekken bij het geloof en het kerk-zijn
Wie:
 • Kinderen van 0 – 4 jr
 • Predikant
 • Oppasdienst
 • Enkele jonge ouders (3 à 4) dit laten rouleren
Wat heb je nodig:
 • Gebouw
 • Muziek
 • Beamer
 • Verhalen verteller
 • Muziek instrumenten voor de kinderen
 
Zending-en Werelddiakonaat Groep

Zendingscommissie en diaconie betreffende het werelddiakonaat vormen samen de Zen-ding-Werelddiakonaat Groep. Deze samenwerkingsvorm is er omdat de Zending en het Werelddiakonaat vaak projecten en/of kontakten hebben in hetzelfde land of met dezelfde kerk. Eén gezicht c.q. instantie naar buiten toe bevordert de doelmatigheid en herkenbaarheid.

Evangelisatiecommissie

Deze commissie organiseert  verschillende activiteiten zoals:
 • voorbereiding gezamenlijke evangelisatiedienst met de evangelisatiecommissie
  Mariënberg-Beerzerveld op de 2e zondag in november
 • organisatie speciale dienst (campingdienst) in samenwerking met de evangelisatiecommissieMariënberg-Beerzerveld – o.a.  fietstocht
Rond Hervormingsdag wordt i.s.w.m. GKV Bergentheim een activiteit georganiseerd.
 
PR: kerkgroet / Overbruggen / website
 
Kerkgroet
Elke zondag is een kerkgroet beschikbaar met veel informatie rond de diensten, collectes en het wel en wee binnen de gemeente. Bij de kerktelefoonluisteraars wordt de kerkgroet thuis bezorgd.    
 
Overbruggen
Het kerkblad Overbruggen verschijnt 3-wekelijks en wordt bij alle abonnees door vrijwilligers thuisbezorgd.
Naast een meditatie en info v.w.b. de kerkdiensten, wordt tevens een overzicht van de kerkdiensten en mededelingen over allerlei activiteiten binnen eigen gemeente vermeld.
Eventueel aanverwante activiteiten buiten eigen gemeente kunnen worden geplaatst onder de rubriek  ‘Overige berichten’.

 
Website
Op de website wordt relevante informatie m.b.t. de PG Bergentheim vermeld.  Momenteel is alle informatie  op de website voor iedereen toegankelijk.
Voornemen:  omdat we voorzichtig willen en moeten omgaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie zijn we voornemens  niet alle beschikbare informatie voor iedereen zichtbaar te maken. Hoewel  veel informatie  op deze website publiekelijk blijft;
zijn er toch enkele zaken die alleen zichtbaar gemaakt zullen worden voor onze leden.
In verband hiermee wordt er een ledenpagina ontwikkeld waarvan ieder gemeentelid d.m.v. een login-account gebruik kan maken.

Leden kunnen toegang aanvragen bij de webmaster; zij worden nadien hieromtrent dan nader geïnformeerd. 
Op de website is tevens een facebook pagina aanwezig en de site geeft toegang tot de twitter pagina van de PKN.
terug

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

zo 21 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Westerkerk

zo 28 aug 2022 om 09:30 uur

Dienst in de Oosterkerk

zo 04 sep 2022 om 09:30 uur

Directe link naar de:


 

Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Jeugdouderlingen:
Marja Potgieter
Inez Spijker
jeugd@pgbergentheim.nl
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00
Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95

Classispredikant Overijssel-Flevoland
Als PGBergentheim horen we tot de classis Overijssel/Flevoland. Onze classispredikant is Klaas van der Kamp. Hier volgt een linkje naar zijn website met veel wetenswaardigheden over wat er in de classis gebeurt aan mooie initiatieven.
www.klaasvanderkamp.nl
Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk