Geef voor je kerk Geef voor je kerk
Actie kerkbalans

Onder de naam `Actie Kerkbalans` wordt elk jaar in de maand januari een beroep op de leden gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente. Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie.
Ik ben blij dat de kerk er is,
Daarom geef ik aan mijn kerk.
Alle goede doelen zijn belangrijk en nodig.
Het gaat immers vaak om medemensen in nood.
Rekeningnummer Kerkbalans: Nl87RABO0324960808

Nieuwe opzet Rondgangen 2019
De volgende rondgangen zijn opgenomen in de opzet nieuwe rondgangen:Solidariteitscollecte              april                                                                                                                               
De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in april gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken.

Pinksterzendingscollecte     mei            http://www.kerkinactie.nl/bijbelvertalingChina
Verjaardagfonds                  juni            Vernieuwing in eigen gemeente (bijv. Kanselkleden)
Werelddiaconaat                 september  http://www.kerkinactie.nl/thuiszorgMoldavie
Dankdagcollecte                 oktober      Voor eigen gemeente (afgelopen jaar nieuwe archiefkasten)
Najaar-zendingscollecte      november   https://www.kerkinactie.nl/projecten/theologischonderwijs

Rekeningnummer voor de diverse acties: NL35RABO0324901216

Hoeveel geeft u?

Geef slim

Uw bijdrage aan Kerkbalans en andere acties is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl
College van kerkrentmeesters
terug