Corona Virus

Beste gemeenteleden,

N.a.v. de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus hebben wij als kerkenraad besloten om de richtlijnen van de overheid en de PKN op te volgen. De kerkdiensten t/m 1 juni zullen vervallen. Inmiddels zijn we overgegaan op uitzendingen van de zondagmorgendiensten via internet. U vindt er meer informatie over op onze website. U kunt ook kerkdiensten vanuit de landelijke kerk zien op NPO 2 om 9:20 uur, een uitkomst voor mensen die geen internet hebben. Wilt u hen daar op wijzen?

Alle activiteiten binnen de kerk zijn tot 1 juni opgeschort worden. Het gebouw is derhalve dicht in deze weken.
De predikanten zijn overgegaan op telefonisch pastoraat. We hopen zo met elkaar contact te houden. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, in overleg met uw gemeente zal besproken worden hoe dit vorm kan krijgen.

Vanuit de kerk worden ook in de komende weken de diensten uitgezonden. De link naar deze dienst waarin onze voorgangers voorgaan vindt u op onze website: www.pgbergentheim.nl. We bekijken de mogelijkheid of deze ook op de zondagmorgen via de kerkradio uitgezonden kan worden. Dit zal dan wel alleen audio betreffen, via de kerkomroep kunnen we (nog) geen beeld uitzenden.

Zo hopen we verbonden te blijven met elkaar!

De kerkenraad van de PG Bergentheim

Geef voor je kerk

Kerkbalans 2020
Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.
Rekeningnummer Kerkbalans: Nl87RABO0324960808

Opzet Rondgangen 2020
De kerk zijn we samen. We geloven in delen: in gebed, in solidariteit en in gaven. Collecteren is een heel concrete manier om te delen met mensen dichtbij en ver weg. Uw collecten maken het werk van de kerk mogelijk. U steunt daarmee onder meer het werk van zending en (wereld)diaconaat.
Solidariteitscollecte              april
De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in april gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken.

Pinksterzendingscollecte          mei                        http://www.kerkinactie.nl/kerkmarokko
Verjaardagfonds                       juni                        Vernieuwing in eigen gemeente (bijv. Kanselkleden)
Werelddiaconaat                      september              http://www.kerkinactie.nl/kerknoordghana
Dankdagcollecte                      oktober                  Voor eigen gemeente (Nog nader te bepalen doel)
Najaar-zendingscollecte           november               http://www.kerkinactie.nl/vrouwenindonesie

Rekeningnummer voor de diverse acties: NL35RABO0324901216
Hoeveel geeft u?
Geef slim
Uw bijdrage aan Kerkbalans en andere acties is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. U leest hier alles over op kerkbalans.nl
College van kerkrentmeesters

Agenda

Dienst in de Oosterkerk

27 sep 2020 om 09:30

Dienst in de Westerkerk

27 sep 2020 om 19:00

Dienst in de Oosterkerk

04 okt 2020 om 09:30

Directe link naar de:De digitale diensten:


Predikanten:
ds. Gijsbert Rohaan

ds.g.rohaan@pgbergentheim.nl
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp
ds.gg.rohaan@pgbergentheim.nl

Scriba:
scriba@pgbergentheim.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@pgbergentheim.nl

Websitebeheer en ook om kopie aan te leveren voor de website mail naar:
webteam@pgbergentheim.nl

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Kerk"
NL40 RABO 0384 9579 00

Het bankrekeningnummer voor:
"collectes voor de Diaconie"
NL83 RABO 0324 9603 95


Oosterkerk:
Kanaalweg Oost 59
7691 CD Bergentheim
0523-232565

Westerkerk:
Dr. H.J. Postlaan 9
7961 BA Bergenteim
0523-232561


Oosterkerk
Westerkerk