ANBI diaconie Gereformeerde Kerk Bergentheim ANBI diaconie Gereformeerde Kerk Bergentheim
Naam ANBI: Diaconie Protestantse gemeente Bergentheim
Telefoonnummer: 0523-232163
RSIN/Fiscaal nr:                 825646467
Website adres: www.pgbergentheim.nl
E-mail:
Adres: Stationsweg 29
Postcode: 7691 AN
Plaats: Bergentheim
Postadres: Dr. H.J. Postlaan 9
Postcode: 7691 BA
Plaats: Bergentheim
Betalingen t.b.v. Diaconie: NL83RABO0324960395

De Protestantse Gemeente Bergentheim is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op
www.protestantsekerk.nl/kerkorde
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Gereformeerde kerk Bergentheim.
 
Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op
www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

 
Hervormde Gem. & Geref. Kerk te Bergentheim      
college van diakenen      
       
Baten en Lasten voor ANBI-publicatie      
   begroting  rekening rekening
  2017 2017 2016
baten      
 Opbrengsten uit bezittingen  €            274  €           11  €           57
 Bijdragen gemeenteleden  €      25.350  €   15.129  €   19.098
           
Totaal baten  €      25.624  €   15.140  €   19.155
       
lasten      
 Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd)   €      13.000  €   13.961  €   18.297
 Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers)   €                  -  €              -  €              -
 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  €            750  €         471  €         888
 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk  €         1.200  €     1.367  €     1.375
 Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   €                  -  €              -  €              -
 Salarissen (koster, organist e.d.)  €               50  €              -  €           44
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  €         1.370  €     1.419  €     1.150
           
Totaal lasten  €      16.370  €   17.218  €   21.754
       
Resultaat (baten - lasten)  €         9.254  €    2.078-  €    2.599-


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 
Protestantse Gemeente te Bergentheim   Begroting, versie 4  
college van diakenen   Jaar 2019  
         
         
  Totaal exploitatie      
         
     begroting  begroting rekening
    2019 2018 2017
  baten      
         
80 baten onroerende zaken  €                   -  €                  -  €                    -
81 rentebaten en dividenden  €                15  €                50  €                 11
82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €                   -  €                  -  €                    -
83 bijdragen levend geld  €            5.150  €           9.500  €             5.499
84 door te zenden collecten  €          10.000  €          10.250  €             9.630
85 subsidies en bijdragen  €                   -  €                  -  €                    -
  totaal baten  €          15.165  €          19.800  €           15.140
         
  lasten      
40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €                   -  €                  -  €                    -
41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €                   -  €                  -  €                    -
42 afschrijvingen  €                   -  €                  -  €                    -
43 pastoraat  €                   -  €                  -  €                    -
44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €              975  €              700  €                471
45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €            1.400  €           1.400  €             1.367
46 salarissen  €                50  €                50  €                    -
47 kosten beheer, administratie en archief  €            1.275  €           1.270  €             1.043
48 rentelasten/bankkosten  €              300  €              250  €                376
50 diaconaal werk plaatselijk  €              300  €           1.450  €             1.730
51 diaconaal werk regionaal  €            3.000  €           3.750  €             2.278
52 diaconaal werk wereldwijd  €            7.000  €          10.750  €             9.953
  totaal lasten  €          14.300  €          19.620  €           17.218
         
  Saldo baten - lasten  €              865  €              180  €            -2.078
         
53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €                   -  €                  -  €                    -
56 streekgemeenten  €                   -  €                  -  €                    -
57 aandeel in lasten federatie  €                   -  €                  -  €                    -
58 overige lasten en baten  €                   -  €                  -  €                    -
  totaal  €                   -  €                  -  €                    -
         
         
  Resultaat  €              865  €              180  €            -2.078
         
         
  Bestemming van het resultaat boekjaar 2019    
    toevoeging aan onttrekking aan (-)  
  Algemene reserve  €              865  €                  -  
  Reserve koersverschillen  €                   -  €                  -  
  Herwaarderingsreserve  €                   -  €                  -  
  Overige reserve  €                   -  €                  -  
  Totaal  €              865  €                  -  
         
  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €              865    

Uitstel publicatieplicht jaarcijfers 2018
  • Uitstel is verleend door de Belastingdienst voor de publicatieplicht 2018;
  • Uiterlijk 1 november 2019 worden de vereiste gegevens alsnog gepubliceerd
terug